08.4242.4466

cskh@ceohcm.edu.vn

Catalogue Giới thiệu Chương trình

Mục lục Catalogue

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHỦ TỊCH, CHỦ DOANH NGHIỆP, CEO

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN GIÁM ĐỐC CHỨC NĂNG

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN KHỞI NGHIỆP, STARTUP, GỌI VỐN

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN QUẢN LÝ CẤP TRUNG

CHƯƠNG TRÌNH GIÚP HẠNH PHÚC VÀ AN LẠC

TRƯỞNG THÀNH LÀ MỘT HÀNH TRÌNH CẦN MỘT NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG TỐT